/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete
Hållbarhetsarbete

Klimatet

Allt vi gör skapar ett avtryck på vår närmiljö och omvärld i form av resursanvändning och utsläpp som belastar vår planet. Det gör att vi behöver fatta kloka och smarta beslut för att jordens resurser ska räcka till även i framtiden.

För att inte hamna i en extrem klimatförändring behöver vi reducera resursanvändningen och minska utsläppen av växthusgaser för att inte överstiga medeltemperaturen med över 1,5°C.
Utsläpp av växthusgaser som bildas när vi använder fossila bränslen som kol och olja bidrar till en ökning av den globala uppvärmningen.

Genom att minska växthusgaserna, t ex genom att använda förnyelsebar el (vindkraft) istället för kolkraft, kan vi långsamt få ner mängden växthusgaser i atmosfären och därmed minska riskerna för extrema väderfenomen.

Som företag måste vi på Cervera se över vår affärsmodell och arbeta mer med cirkulära processer där vi aktivt reducerar användningen av råmaterial som inte är förnyelsebara samt reducera utsläpp av växthusgaserna.

Vi på Cervera är redo att anta utmaningen

För oss är vägen framåt:
 • Mäta vårt klimatavtryck i hela vår värdekedja och verksamhet för att aktivt reducera vår klimatpåverkan.
 • Reducera vårt klimatavtryck tillsammans med våra samarbetspartners.
 • Reducera klimatavtrycket på produkterna vi tillverkar genom att använda oss av material och tillverkningsprocesser som har en lägre klimatpåverkan.
 • Använda förnyelsebar el i vår verksamhet, tillverkningsprocessen och våra samarbetspartners värdekedja.
 • Främja och arbeta med mer cirkulära processer.
 • Engagera våra kunder i användning, vård av produkter för att minska sin egen klimatpåverkan.
 • Stötta klimatprojekt och initiativ som aktivt binder eller fångar in koldioxid.

Cerveras Hållbarhetsrapport 2021

Här hittar du vår hållbarhetsrapport. I den presenterar vi hur vårt företag tar ansvar för miljö, etik och socialt frågor i vår verksamhet. Rapporten gäller året 2021 och vi har utgått ifrån Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsrapportering.

FN:s Globala hållbarhetsmål

De 17 globala målen för hållbar utveckling togs fram av FN:s medlemsländer och är en del av Agenda 2030. Tillsammans med Agenda 2030 är målen de mest ambitiösa för hållbar utveckling för att uppnå en mer hållbar framtid till 2030. Utifrån de sjutton olika målen har vi identifierat fyra fokusområden som vi har störst möjlighet och påverkan i vårt dagliga arbete att skapa förändring.
Våra fyra fokusområden utifrån FN:s 17 mål för en hållbar utveckling:
Vi värnar om en hållbar ekonomisk tillväxt som sker i relation med anständiga arbetsvillkor i alla led. Vi främjar och arbetar för långsiktiga relationer och samarbeten. Det är grundläggande för oss att alla som arbetar för oss och i vår värdekedja har anständiga arbetsvillkor och verkar i en säker och trygg arbetsmiljö.
• Code of Conduct
• Amfori BSCI
• Främjar praktik
Vi som aktör vars affärsidé är att förse kunden med produkter har ett ansvar att bedriva en hållbar produktion och konsumtion. Vårt ansvar är att ständigt förbättra våra tillverkningsprocesser, säkerställa att produkterna vi förse kund är säker att använda och inte innehåller kemikalier som kan utgöra en risk för människan och miljön. Vi måste ständigt minimera vårt avtryck och utbilda oss själva, våra leverantörer och samarbetspartner i lagstiftning, göra riskanalyser och hitta nya lösningar som möter framtidens utmaningar. Vårt ansvar innefattar även information och lösningar till kunden som kan förlänga produktens livslängd samt att gå mot mer cirkulära processer.
• Utbildning
• Utfasning av risk kemikalier t ex PFAS
• Produktsäkerhet
• Skötselråd & underhåll
• Cervera Vintage
• Cirkuläritet
Vi har som mål att aktivt bidra och arbeta för att minska växthusgaserna. Vi som företag har ett ansvar att använda jordens resurser på ett mer ansvarsfullt sätt som inte påverkar de planetära gränserna. Som företag måste vi tillsammans med våra samarbetspartners ställa om och arbeta mot ett mer fossilfritt samhälle.
• Klimatberäkning
• Klimatreducera genom fossilfria el och transporter
Vi står inför stora utmaningar och det för att uppnå en förändring är samarbete viktigt. Vi vill främja och stärka samarbete lokalt och globalt inom vår bransch och med andra organisationer.
• Utbildning och utbyte av erfarenheter
• Samarbete med leverantörer, samarbetspartners,
 myndigheter, biståndsorganisationer, välgörenhetsorganisationer, forskningsinstitut etc

Hållbarhetsstrategi & fokusområden

Produkt

Vi eftersträvar att ta fram produkter som håller över tid utan att tumma på kvaliteten och användning av jordens resurser. Våra produkter ska vara säkra för människor och miljön och framtagna med ett så litet avtryck som möjligt.
 • Utbildning - Aktivt utbilda oss, våra leverantörer, samarbetspartners och kunder om risker, kemikalier, skötselråd etc för att främja säker, hög kvalitet och lång livslängd på produkterna.
 • Anständiga arbetsvillkor - Produkterna ska i alla led vara tillverkade med hänsyn till människor och med anständiga arbetsvillkor.
 • Lång livslängd, hög kvalitet och säkra att använda.
 • Material som används ska vara framtagna med hänsyn och respekt för den sociala och biologiska mångfalden.
 • Minska föroreningarna i haven, luften och marken genom att fasa ut riskkemikalier t.ex. PFAS.
 • Samarbete - samarbete branschöverskridande för att skapa förändring.

Miljö

Vår verksamhet ska inte ske på bekostnad på miljön och vi ska i alla led eftersträva att hålla oss inom de planetära gränserna och därmed efterlämna minsta avtryck som möjligt. Vår målsättning är att halvera vårt klimatavtryck till 2030.
 • Reducera klimatavtrycket med 50% till 2030.
 • Reducera användningen av fossila bränslen
 • Använda mer hållbar energi
 • Främja innovation för klimatsmarta val
 • Agera mer resursmedvetet i alla led
 • Samarbeta gränsöverskridande för att nå vårt mål

Socialt

Vi som företag och arbetsplats ska arbeta långsiktigt och främja en god arbetsmiljö och bidra till ett mer socialt hållbart samhälle.
 • Anständiga arbetsvillkor
 • Utbildning, kompetensutveckling och introduktion
 • Stärka mångfald
 • Samarbete med organisationer för att reducera stress och psykisk ohälsa på arbetsplatsen och samhället (Bluecall)
 • Samarbeta och stötta organisationer som arbetar för en mer social gemenskap i samhället och i produktionsledet.

Cirkuläritet

Vi främjar cirkulära affärsmodeller och processer för att möta framtidens behov och utmaningar.
 • Innovation för mer cirkulära processer
 • Cervera Vintage
 • Materialanvändning – återvunna och återvinningsbara material
 • Produktvård genom skötselråd och tjänster som förlänger livslängden på produkten
 • Samarbeta med organisationer för mer cirkulära processer och öka återanvändning och återvinningsgraden
Grunden till vårt hållbarhetsarbete genomsyras i vår affärsidé – hög kvalitet och långsiktighet i tidlös design som håller över tid.

Vi eftersträvar kvalitet och långsiktighet i alla led i verksamheten och gör inte avkall på produkter, människor och miljön. För att lyckas behöver vi kunskap, vilja och mod att våga driva förändring. Själva hållbarhetsstrategi är framtagen utifrån våra kärnvärden, vetenskap och framtida utmaningar där vi har och kan göra störst påverkan. Cerveras hållbarhetsstrategi och fokusområden är uppdelade på fyra huvudområden, som är baserad på vår påverkan på produkten, miljön, socialt och cirkulärt.

Greenwashing

Cervera som företag är starkt emot greenwashing och arbetar aktivt för att undvika vilseledande miljöpåståenden. Greenwashing är grönmålning om att försöka framställa sin vara, tjänst eller organisation som bättre för miljön och klimatet än vad det i själva verket är.

För oss är det viktigt att vi följer alla lagar och regelverk inom alla områden. Hållbarhet är en viktig och central fråga i vårt arbete för att skapa en långsiktig affär som inte sker på bekostnaden av människor och miljö. En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är transparens och trovärdighet. Här är några konkreta exempel på vad vi gör för att undvika greenwashing:

- Kunskap - vi arbetar aktivt med att utbilda oss, våra samarbetspartners och leverantörer inom lagstiftning, forskning och rådfrågar oberoende experter.
Vilseledande kommunikation – vi undviker värdeladdade ord som hållbart, miljövänligt, klimatpositiv, giftfritt som saknar vetenskaplig grund och bevis.
Transparens – vi försöker förmedla våra förbättringar och mål såväl som våra utmaningar för att ge en helhetsbild om vart vi står och vart vi är på väg.
Faktabaserat – vi gör noggrann research och försöker skapa oss en helhetsbild och fokusera, agera och kommunicera inte enbart gällande kortsiktiga lösningar.
Försiktighetsprincipen – vi tillämpar försiktighetsprincipen. Har vi inte vetenskapligt stöd, fakta eller statistik för miljöpåstående så undviker vi dessa.

Vi är inte perfekta, ser du som kund något som är missvisande? – hör gärna av dig till oss. Har det blivit fel längs vägen vill vi ta del av informationen och förbättra oss. Maila gärna till csrhk@cervera.se