Medlemsvillkor för Klubb Cervera

Medlemsvillkor för Klubb Cervera
Medlemsvillkor för Klubb Cervera
Medlemsskap
Medlemskap i Klubb Cervera utfärdas endast till personer som är över 16 år. Medlemmen ansluts i egenskap av privatperson. Om butikspersonalen begär är du som medlem skyldig att visa upp giltig legitimation. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap. Genom att bli medlem i Klubb Cervera godkänner du dessa villkor. 
Avgifter
Medlemskapet i Klubb Cervera är för närvarande utan kostnad för medlemmar.
Uppgifter vi behandlar om dig
Som en följd av ditt medlemskap i Klubb Cervera, behandlar Cervera personuppgifter om dig. De uppgifter om dig som vi behandlar är: personnummer, namn, adress, e-post, mobilnummer och loginuppgifter. För att kunna ge dig bättre service och erbjudanden behandlar vi även din köphistorik. Vår lagliga grund för behandling av dina personuppgifter är fullgörande av avtal om medlemskap i Klubb Cervera. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.
Hur vi samlar in uppgifterna
Klubb Cervera hämtar i första hand uppgifter direkt från dig som kund, men i syfte att upprätthålla god kund- och registervård kan Klubb Cervera komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.
Varför vi samlar in uppgifterna
Ändamålet med behandlingen är att samla information om köp till grund för erbjudande och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.
Hur länge vi sparar data
Personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen och max en månad efter det att du sagt upp ditt medlemskap i Klubb Cervera om vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen. 
Till vem vi lämnar ut data
Dina personuppgifter delas med företag utanför Cervera, endast för behandling för Cerveras räkning, t ex tryckning eller distribution. Varje sådan överföring sker enligt avtal om sekretessåtagande.
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden, som är företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner, sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi säkerställer att alla personuppgiftsbiträden lever upp till våra krav vad gäller säkerhet och sekretess för personuppgifter.
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är själva är personuppgiftsansvariga för dina uppgifter.
Sådana personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som ombesörjer våra varutransporter (logistikföretag och speditörer).
3) Företag som erbjuder betallösningar (t ex Klarna).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självt är personuppgiftsansvarigt gäller det företagets policy för personuppgiftsbehandling.
Var din data behandlas
Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES.
Skydd av data
Vid hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Vi fokuserar särskilt på informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorad. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. kassahantering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.
Dina rättigheter
Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig
Du kan utan kostnad begära ett utdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Den skriftliga ansökan ska skickas till kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. För att säkerställa att uppgifterna skickas till rätt person skickar vi registerutdraget till din folkbokföringsadress.
Rätt till att få data rättad, begränsad eller raderad
Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. Du har också rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. När ditt data rättas eller raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data till om att denna åtgärd har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut. Du kan också begära en tillfällig begränsning av behandlingen av din data. T ex om du begärt rättelse, kan du, medan vi utreder frågan, begära att behandlingen begränsas.
Rätt att flytta data
Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan kan du kontakta Cervera genom att använda uppgifterna under korrespondensadress.
Personuppgiftsansvarig
Cervera AB (Cervera) är personuppgiftsansvarig.
Cervera AB - orgnr: 556701-1209
Banérgatan 16
115 22 Stockholm
Korrespondensadress:
Cervera AB
Klubb Cervera
Box 24010
104 50 Stockholm
E-postadress: kundservice@cervera.se
Din lokala Cerverabutik kan också berätta mer om kundklubben. Du är även välkommen att ringa 08-630 94 00.
Ansvar och ansvarsbegränsningar
Cervera är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kortutställaren själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Om Cervera har varit normalt aktsamt är denne inte heller i andra fall skyldig att ersätta skada.
Ändring av villkoren
Cervera kan ändra avgifter och andra villkor om det motiveras av kostnadsläget eller myndighets åtgärder. Du som medlem meddelas eventuella förändringar senast en (1) månad innan de träder i kraft, via vår hemsida eller i butik. Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter eller bedriver direkt marknadsföring kommer vi dock att först förse dig med information om detta.
Giltighetstid
Avtalet om medlemskap i Klubb Cervera gäller tillsvidare eller tills den ena parten säger upp det. Cervera förbehåller sig rätten att i händelse av missbruk säga upp medlemskap. Vill du säga upp ditt medlemskap kan du kontakta din lokala Cervera butik eller skriva till Cerveras kundservice enligt uppgifterna ovan.