/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

För oss på Cervera är det viktigt att produkterna vi erbjuder våra kunder är säkra att använda. Alla produkter är omsorgsfullt utvalda och skulle produkten inte motsvara våra höga krav på produktsäkerhet och kvalitet tar vi inte in den i vårt sortiment. Vi säkerställer vår kravställning genom att identifiera och reducera riskfaktorer samt göra medvetna val i hela värdekedjan från materialval till färdig produkt.
Sedan juni 2022 klimatberäknar vi dessutom våra produkters koldioxidavtryck för att som bolag ställa om i linje med det globala klimatmålet enligt Parisavtalet. Läs mer om våra klimatberäkningar på produkter

Kvalitet

Kvalitetsarbetet genomsyrar hela arbetet på Cervera från produktkvalitet till kvalitet i processer och rutiner. Produktkvaliteten påverkas av många faktorer, på vårt eget sortiment arbetar vi med nedan faktorer:
  • Designen ska vara tidlös och hålla länge.
  • Konstruktionen ska vara enkel och genomtänkt.
  • Rätt material till rätt funktion bidrar till en hög produktkvalitet.
  • I tillverkningen ska det finnas rutiner och processer som säkerställer att alla produkter håller samma höga kvalitet.
  • Informationen om skötsel av produkten ska vara tydlig och lättförståelig för att ge produkten en lång livslängd.
En bra produktkvalitet gör att produkten håller länge, vilket är vår högsta strävan på Cervera.
Under produktutvecklingsprocessen har vi milstolpar för att säkerställa hög produktkvalitet. Milstolparna uppnås genom t ex externa eller interna produkttester och kvalitetsinspektioner. Om brister identifieras tar vi en dialog med leverantören för att lösa problemet.
Vi är måna om att våra externa varumärken ska hålla lika hög kvalitet som Cerveras egna varumärken, det säkerställer vi genom att göra urval av varumärken och endast välja produkter med hög kvalitet.

Produktsäkerhet

För oss på är det viktigt att produkterna vi erbjuder våra kunder är säkra att använda. Alla produkter är omsorgsfullt utvalda och skulle produkten inte motsvara våra höga krav på produktsäkerhet och kvalitet tar vi inte in den i vårt sortiment. Vi säkerställer vår kravställning genom att identifiera och reducera riskfaktorer samt göra medvetna val i hela värdekedjan från materialval till färdig produkt.
Vi säkerställer att produkten är säker att använda genom att testa produkten gentemot de lagar, normer och rekommendationer som finns, men också genom att göra aktiva val av material som är pålitliga och stabila, t ex rostfritt stål. Vi bevakar kommande lagstiftningar och rekommendationer för att hålla oss uppdaterade och arbetar proaktivt i vårt produktsäkerhetsarbete.
Vi tror på att ha en tät dialog med våra leverantörer för att tillsammans minimera riskerna som kan uppstå i tillverkningsprocessen. Genom aktivt samarbete, utbildningar och utveckling av verktyg som restriktionslistor och att ta stickprover på riskmaterial kan vi undvika problem att uppstå i ett tidigt skede.

Som återförsäljare av varumärken har vi även ett ansvar att se till att produkterna vi tar in till vårt produktsortiment följer gällande lagstiftning. Vid upptäckt om brister tar vi en dialog med leverantören för att lösa problemet. För material och produkter som vi har identifierat som riskmaterial tillämpar vi försiktighetsprincipen och begär in testrapporter och dokumentation som styrker att produkten är säker att använda. Vid osäkerhet undviker vi att ta in produkten – för oss är kundsäkerhet A och O.

Kemikalier

En förutfattad mening är att alla kemikalier är farliga. Kemikalier är nödvändiga att tillsätta i produkten för att påverka funktion, kvalitet och färgsättning, vilket förbättrar produktens färghärdighet, slittålighet och nötbeständighet. Kemikalier kan framställas naturligt men även på syntetisk väg där de är industriellt framtagna.
Vissa kemikalier påverkar miljön eller hälsan om de inte används korrekt eller i för höga halter, s.k. toxiska kemikalier. Toxiska kemikalier har egenskaper som gör de svårnedbrytbara i naturen eller har cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper så kallade CMR-ämnen.
För att reducera förekomsten av toxiska kemikalier arbetar Cervera förebyggande genom att informera och utbilda vår personal och våra leverantörer i hur de ska arbeta för att ta fram säkra produkter och reducera förekomsten av toxiska ämnen. Det möjliggör att vi genom hela värdekedjan kan ta beslut som begränsar riskerna för att toxiska kemikalier används. Se vår kemikaliehanteringsprocess enligt modellen till höger.
Ett steg i att riskminimera förekomsten av toxiska kemikalier är genom att välja material med så få ingående kemikalier/ämnen som möjligt. Vi har även tagit fram en restriktionslista över riskämnen och material som vi inte använder i våra egna produkter och en produktpolicy gällande kemikalieanvändning för externa varumärken.

Utfasning av PFAS

På Cervera är vi måna om att produkter vi säljer är säkra att använda och inte innehåller skadliga kemikalier. Därför har vi beslutat att aktivt arbeta med att fasa ut produkter som innehåller PFAS-ämnen. Vår ambition är att fasa ut PFAS till år 2025, vilket är en stor utmaning men genom att vi agerar nu hoppas vi att tillsammans med vår bransch kunna ställa om till PFAS-fritt fram till dess.
Läs mer om vårt arbete här

Lagstiftning och substitution

Kemikalielagstiftningen är en viktig del av produktsäkerheten och den styr användning av särskilt farliga kemikalier. Vi arbetar proaktivt med att eliminera riskerna av kemikalier genom att bevaka kemikalielagstiftning och forskning. I de fall när lagstiftningen inte är tillräckligt strikt, tillämpar vi hårdare krav och gör ett systematiskt utfasningsarbete om vi anser att risken inte är försumbar för säker användning samt stoppar produkten helt vid misstänkt fara eller bryter mot lagkrav och vår produktpolicy. Ett exempel är vårt arbete med att fasa ut PFAS-ämnen ur våra produkter.
REACH-förordningen (EG) Nr 1907/2006 - är en EU-förordning som tagits fram för att värna om människors hälsa och miljö. Det gör man genom att registrera, utvärdera, godkänna och begränsa användningen av kemikalier.
Cervera följer REACH-förordningen och våra produkter uppfyller kraven genom att vi inte tillåter SVHC-ämnen över 0,1%. I vissa fall är våra krav striktare genom att vi tillämpar förbud mot vissa ämnen som finns angivna i vår egen Restriktionslista. Med hjälp av Kemikalieappen kan du som konsument på ett enkelt sätt ta reda på om produkten innehåller SVHC-ämnen i mängder över 0,1%. Information om Cerveras egna varumärken finns i appen.
RoHS-direktivet 2011/65/EG reglerar visa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning som exempelvis tungmetaller och ftalater som inte får överskrida vissa gränsvärden.

Förordningen för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EG) Nr 1935/2004 reglerar att produkten ska vara säker att använda i kontakt med livsmedel. Det handlar till exempel om att produkten inte får läcka ut ämnen till livsmedlet som kan utgöra risk eller förändra matens lukt och smak.
Om produkten läcker kemikalier kan vi därmed få i oss dessa med maten. Det finns EU-förordningar och direktiv samt svenska lagar som styr vad som får finnas i de olika materialen och vad som är förbjudet. De ämnen som man vet är särskilt farliga, som kan orsaka cancer, mutationer eller störa reproduktionsförmågan, får inte användas i matkontaktmaterial.

Certifieringar

Vi vill erbjuda ett stort utbud av produkter som är tillverkade med hänsyn till människor och miljön. Därför arbetar vi i största möjliga mån med certifieringar som kan verifiera att våra produkter är hållbart producerade, är spårbara och lever upp till högt satta kriterier.

Vi är selektiva i valet av certifieringar vi godkänner eftersom olika certifieringar ställer olika krav. De vi har valt ut är tredjeparts inspekterad av ett oberoende kontrollorgan och granskar spårbarhet, sociala- och miljörelaterade krav. Genom att välja erkända certifieringar som kräver tredjeparts inspektion kan vi garantera transparens och att det vi köper in uppfyller höga krav.

Ekologisk textil

GOTS – Global Organic Textile Standard
GOTS är en internationell ekologisk märkning för textil och kläder. Standarden ställer krav på ekologisk odling och även på sociala och miljömässiga krav med hänsyn till hela värdekedjan från råvara, odling, plockning, beredning och tillverkning av produkten. För att en produkt ska kunna GOTS certifieras så måste textilandelen bestå av minst 70% ekologisk fiberråvara.

GOTS har 2 klassificeringar:
Klass 1: Produkten måste bestå av minst 95% certifierad ekologisk fiber och övriga 5% får vara av icke ekologisk natur- eller syntetfiber för att kunna certifieras enligt GOTS som ekologisk fiber.
Klass 2: Produkter med ett fiberinnehåll av 70-95% ekologisk fiber klassificeras som produkt med X% ekologiskt innehåll.

Läs mer här

OCS – Organic Content Standard 
OCS är en certifiering för ekologisk textil. Certifieringen ställer krav på ekologisk odling och ekologiskt innehåll i slutprodukten, men omfattar inga krav på sociala och miljömässiga aspekter i tillverkningsprocessen.

OCS har 2 klassificeringar: 
Klass 1: OCS 100 garanterar 100% ekologiska material i en produkt.
Klass 2: OCS Blended garanterar 5–95% ekologiska material.
Läs mer här

Ekologiska livsmedel

KRAV
Krav är Sveriges mest kända miljömärkning för livsmedel och visar att en vara är ekologiskt producerad, vilket innebär att bekämpningsmedel och konstgödsel inte har använts i odlingen. KRAV ställer dessutom högra krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Varje år kontrolleras produkter som är KRAV-certifierade att de uppfyller KRAV:s regler.

Kriterier:
Andelen KRAV-certifierade ingredienser i produkten måste bestå av minst 95 % av vikten.

Återvunnen textil

GRS – Global Recycling Standard
GRS är en internationell certifiering för återvunnet textilt material. Standarden säkerställer att produkten består av återvunnet material och ställer omfattande krav på hela värdekedjan från råmaterial till slutprodukt gällande miljömässiga faktorer, kemikalierestriktioner och sociala aspekter. 

GRS har 2 olika certifieringar:
Klass 1: Endast produkter som består av minst 50% återvunnet material får märkas med GRS. Om en produkt inte består av 100% GRS certifierat innehåll måste detta framgå tydligt.
Klass 2: Produkter med flera olika återvunna material måste deklarera andelen i % för varje material.

RCS – Recycling Claim Standard
RCS är en märkning för spårbarhet av återvunnet textilt material. RCS ställer inga krav gällande miljömässiga och sociala aspekter i tillverkningsprocessen. Denna märkning täcker för produkter som består av 5–100% återvunnet material.

RCS har två olika certifieringar:
Klass 1: RCS 100 garanterar att produkten består av 100% återvunnet material.
Klass 2: RCS OCS Blended garanterar att produkten består av 5–95% återvunnet material. Exakt hur mycket ska framgå tydligt i produkten.

Miljömärkningar

Svanen
Svanen är en miljömärkning som tar hänsyn till miljömedvetna val. Textil som är Svanen-märkt är tillverkade med så låg miljöpåverkan som möjligt i alla led i produktionen, från färdig råvara till slutprodukt. Svanen granskar även att produktionen och slutprodukten uppfyller hårda miljö-, hälso- och kvalitetskrav som är kontrollerade av en oberoende tredje part. 
Läs mer här

EU Ecolabel
EU Ecolabel, även känd som EU Blomman är EU:s officiella miljömärkning och motsvarighet till Svanen-märkningen. EU Ecolabel tar hänsyn till produktens miljöpåverkan ur ett livscykelsperspektiv från råvara till avfall. För att en produkt ska kunna certifieras med EU Ecolabel så måste den uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet. Produkter som är EU Ecolabel-certifierad är kontrollerad att produkten inte består av skadliga ämnen som kan påverka hälsan och miljön samt att tillverkningsprocessen är kontrollerad att den inte släpper ut luftföroreningar.
Läs mer här

FSC - Forestry Stewardship Council 
FSC® Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Produkter som är FSC-certifierade kommer från hållbart avverkad trä som har avverkats med hänsyn till miljön, sociala förhållanden som värnar om hotade arter och arbetares rättigheter.

FSC har 3 olika certifieringar:
100% from well-managed forest: produkter med denna certifiering består av 100% trä som kommer från FSC-certifierad skog.
- Mix from responsible sources: produkter med denna certifiering består av trämaterial som är
FSC-certifierad material, återvunnet material eller kontrollerat trä. Det innebär att produkten inte är helt FSC-certifierad utan består av en blandning som följer strikta miljökrav.
Recycled: produkter med denna certifiering består av trä eller papper från återvunnet material.

Läs mer här