Villkor

Produkt

Av | 27 januari 2022

Kemikalier

En förutfattad mening är att alla kemikalier är farliga. Kemikalier är nödvändiga att tillsätta i produkten för att påverka funktion, kvalitet och färgsättning, vilket förbättrar produktens färghärdighet, slittålighet och nötbeständighet. Kemikalier kan framställas naturligt men även på syntetisk väg där de är industriellt framtagna.  

Vissa kemikalier påverkar miljön eller hälsan om de inte används korrekt eller i för höga halter, s.k. toxiska kemikalier. Toxiska kemikalier har egenskaper som gör de svårnedbrytbara i naturen eller har cancerogena, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper så kallade CMR-ämnen. 

Lagstiftning och substitution

Kemikalielagstiftningen är en viktig del av produktsäkerheten och den styr användning av särskilt farliga kemikalier. Vi arbetar proaktivt med att eliminera riskerna av kemikalier genom att bevaka kemikalielagstiftning och forskning. I de fall när lagstiftningen inte är tillräckligt strikt, tillämpar vi hårdare krav och gör ett systematiskt utfasningsarbete om vi anser att risken inte är försumbar för säker användning samt stoppar produkten helt vid misstänkt fara eller bryter mot lagkrav och vår produktpolicy. Ett exempel är vårt arbete med att fasa ut PFAS-ämnen ur våra produkter. 

REACH-förordningen (EG) Nr 1907/2006 - är en EU-förordning som tagits fram för att värna om människors hälsa och miljö. Det gör man genom att registrera, utvärdera, godkänna och begränsa användningen av kemikalier. REACH-förordningen består av flera bilagor och för produkter är följande bilagor av störst intresse: 

Cervera följer REACH-förordningen och våra produkter uppfyller kraven genom att vi inte tillåter SVHC-ämnen över 0,1%. I vissa fall är våra krav striktare genom att vi tillämpar förbud mot vissa ämnen som finns angivna i vår egen Restriktionslista. Med hjälp av Kemikalieappen kan du som konsument på ett enkelt sätt ta reda på om produkten innehåller SVHC-ämnen i mängder över 0,1%. Information om Cerveras egna varumärken finns i appen.  
 
RoHS-direktivet 2011/65/EG reglerar visa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning som exempelvis tungmetaller och ftalater som inte får överskrida vissa gränsvärden.  
 
Förordningen för material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (EG) Nr 1935/2004 reglerar att produkten ska vara säker att använda i kontakt med livsmedel. Det handlar till exempel om att produkten inte får läcka ut ämnen till livsmedlet som kan utgöra risk eller förändra matens lukt och smak.  

Om produkten läcker kemikalier kan vi därmed få i oss dessa med maten. Det finns EU-förordningar och direktiv samt svenska lagar som styr vad som får finnas i de olika materialen och vad som är förbjudet. De ämnen som man vet är särskilt farliga, som kan orsaka cancer, mutationer eller störa reproduktionsförmågan, får inte användas i matkontaktmaterial. 

Certifieringar  

Vi vill erbjuda ett stort utbud av produkter som är tillverkade med hänsyn till människor och miljön. Därför arbetar vi i största möjliga mån med certifieringar som kan verifiera att våra produkter är hållbart producerade, är spårbara och lever upp till högt satta kriterier. 
 
Vi är selektiva i valet av certifieringar vi godkänner eftersom olika certifieringar ställer olika krav. De vi har valt ut är tredjeparts inspekterad av ett oberoende kontrollorgan och granskar spårbarhet, sociala- och miljörelaterade krav. Genom att välja erkända certifieringar som kräver tredjeparts inspektion kan vi garantera transparens och att det vi köper in uppfyller höga krav.  

Ekologisk textil

GOTS – Global Organic Textile Standard  
GOTS är en internationell ekologisk märkning för textil och kläder. Standarden ställer krav på ekologisk odling och även på sociala och miljömässiga krav med hänsyn till hela värdekedjan från råvara, odling, plockning, beredning och tillverkning av produkten. För att en produkt ska kunna GOTS certifieras så måste textilandelen bestå av minst 70% ekologisk fiberråvara.  
 
GOTS har 2 klassificeringar: 
Klass 1: Produkten måste bestå av minst 95% certifierad ekologisk fiber och övriga 5% får vara av icke ekologisk natur- eller syntetfiber för att kunna certifieras enligt GOTS som ekologisk fiber.  
Klass 2: Produkter med ett fiberinnehåll av 70-95% ekologisk fiber klassificeras som produkt med X% ekologiskt innehåll.  
 
Läs mer här 

OCS – Organic Content Standard  
OCS är en certifiering för ekologisk textil. Certifieringen ställer krav på ekologisk odling och ekologiskt innehåll i slutprodukten, men omfattar inga krav på sociala och miljömässiga aspekter i tillverkningsprocessen.   
 
OCS har 2 klassificeringar:  
Klass 1: OCS 100 garanterar 100% ekologiska material i en produkt. 
Klass 2: OCS Blended garanterar 5–95% ekologiska material. 

Läs mer här 

Ekologiska livsmedel

KRAV  
Krav är Sveriges mest kända miljömärkning för livsmedel och visar att en vara är ekologiskt producerad, vilket innebär att bekämpningsmedel och konstgödsel inte har använts i odlingen. KRAV ställer dessutom högra krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Varje år kontrolleras produkter som är KRAV-certifierade att de uppfyller KRAV:s regler.  
 
Kriterier: 
Andelen KRAV-certifierade ingredienser i produkten måste bestå av minst 95 % av vikten. 
 

Återvunnen textil

GRS – Global Recycling Standard 
GRS är en internationell certifiering för återvunnet textilt material. Standarden säkerställer att produkten består av återvunnet material och ställer omfattande krav på hela värdekedjan från råmaterial till slutprodukt gällande miljömässiga faktorer, kemikalierestriktioner och sociala aspekter.  
 
GRS har 2 olika certifieringar: 
Klass 1: Endast produkter som består av minst 50% återvunnet material får märkas med GRS. Om en produkt inte består av 100% GRS certifierat innehåll måste detta framgå tydligt. 
Klass 2: Produkter med flera olika återvunna material måste deklarera andelen i % för varje material. 
 
RCS – Recycling Claim Standard 
RCS är en märkning för spårbarhet av återvunnet textilt material. RCS ställer inga krav gällande miljömässiga och sociala aspekter i tillverkningsprocessen. Denna märkning täcker för produkter som består av 5–100% återvunnet material. 
 
RCS har två olika certifieringar: 
Klass 1: RCS 100 garanterar att produkten består av 100% återvunnet material. 
Klass 2: RCS OCS Blended garanterar att produkten består av 5–95% återvunnet material. Exakt hur mycket ska framgå tydligt i produkten. 

Miljömärkningar

Svanen 
Svanen är en miljömärkning som tar hänsyn till miljömedvetna val. Textil som är Svanen-märkt är tillverkade med så låg miljöpåverkan som möjligt i alla led i produktionen, från färdig råvara till slutprodukt. Svanen granskar även att produktionen och slutprodukten uppfyller hårda miljö-, hälso- och kvalitetskrav som är kontrollerade av en oberoende tredje part.  

Läs mer här

EU Ecolabel 
EU Ecolabel, även känd som EU Blomman är EU:s officiella miljömärkning och motsvarighet till Svanen-märkningen. EU Ecolabel tar hänsyn till produktens miljöpåverkan ur ett livscykelsperspektiv från råvara till avfall. För att en produkt ska kunna certifieras med EU Ecolabel så måste den uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet. Produkter som är EU Ecolabel-certifierad är kontrollerad att produkten inte består av skadliga ämnen som kan påverka hälsan och miljön samt att tillverkningsprocessen är kontrollerad att den inte släpper ut luftföroreningar.  

Läs mer här

FSC - Forestry Stewardship Council  
FSC® Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Produkter som är FSC-certifierade kommer från hållbart avverkad trä som har avverkats med hänsyn till miljön, sociala förhållanden som värnar om hotade arter och arbetares rättigheter.  
 
FSC har 3 olika certifieringar: 
100% from well-managed forest: produkter med denna certifiering består av 100% trä som kommer från FSC-certifierad skog. 
- Mix from responsible sources: produkter med denna certifiering består av trämaterial som är  
FSC-certifierad material, återvunnet material eller kontrollerat trä. Det innebär att produkten inte är helt FSC-certifierad utan består av en blandning som följer strikta miljökrav. 
Recycled: produkter med denna certifiering består av trä eller papper från återvunnet material. 
 
Läs mer här